MARK BBDO

Welcome back, Slovakia

Spotrebiteľské správanie sa počas koronakrízy v mnohom zmenilo. Sú tieto zmeny trvalé alebo len dočasné? Ako sa bude situácia ďalej vyvíjať a ako tento vývoj ovplyvní váš biznis v nasledujúcich mesiacoch?

 

Prieskum

Ponúkame Vám exkluzívny prieskum spotrebiteľského správania po uvoľňovaní pandemic-kých opatrení, ktorý si môžete customizovať vlastnými otázkami z vášho segmentu trhu – Coronzoomer edícia 2021

 

Kľúčové otázky,

ktoré si v súčasnosti kladú všetci:

 

 • Nový normál. Ako rýchlo/pomaly sa vráti spotrebiteľské správanie do normálu? A aký vôbec bude ten „nový normál“? V čom sa bude líšiť od „normálu“ spred koronakrízy? 
 • Kvalita. Je naozaj reálne, že ľudia ostanú nakupovať menší objem tovaru, ale o to viac budú dbať na jeho kvalitu i pôvod – to znamená, že nakúpia menej, ale za viac peňazí? 
 • Kúpna sila. Budú sa ľudia, ktorí sa počas pandémie museli obmedzovať, ochotní po jej skončení zadlžovať? Budú mať dostatočnú kúpnu silu na pokrytie odloženej spotreby?
 • E-shopy. Možno očakávať, že časť zákazníkov sa už do kamenných predajní nikdy nevráti a zostane nakupovať e-shopov? Ako sa to prejaví vo vybraných produktových kategóriách?

Stratégia. Akú stratégiu zvoliť? Je rozumnejšie vyčkávať, kým sa spotrebiteľské správanie ustáli a potom začať s reklamou alebo je lepšie stimulovať dopyt marketingovými aktivitami vopred?

Ciele prieskumu

 1. Zmerať „veľkosť“ zmeny v spotrebiteľskom správaní vašej produktovej kategórie.
 2. Odhaliť motivácie týchto zmien a odhadnúť ich trvácnosť a teda aj budúci vplyv na váš biznis vo vašej produktovej kategórii.
 3. Zmerať share of search vašej značky a pomocou neho predikovať budúci market share vašej značky.

Design prieskumu

Prieskum bude realizovaný kombináciou týchto troch metód:

ad) Kvalitatívny prieskum

 • Zameranie na motivácie a hlbšie dôvody zmien v spotrebiteľskom správaní
 • Metóda: online consumer consulting board
 • Vlastná platforma Humanical
 • Výberový súbor: spotrebitelia vašej produktovej kategórie 
 • Počet participantov: n = 30
 • Regrutácia pomocou Facebook reklamy alebo z databázy vašich zákazníkov
 • Počet úloh: 2 až 3 (esej, moderovaná diskusia, dotazník, moodboard) – napríklad:

Esej: „Ako sa zmenilo moje spotrebiteľské správanie počas koronakrízy pri nakupovaní ……. (vašej produktovej kategórie)

Moderovaná cca 3-hodinová diskusia o príčinách týchto zmien

Moodboard: uploading fotografií všetkých produktov danej kategórie, ktoré participanti majú v súčasnosti doma.

 

ad) Share of Search

 • Zameranie na „volume of search“ konkrétnych výrazov vo vašom segmente trhu a následný výpočet share of search 
 • Metóda: Key Word Finder 
 • Platforma: Mangools

 

ad) Kvantitatívny prieskum 

 • Zameranie na kvantifikáciu „veľkosti“ zmien v spotrebiteľskom správaní
  a ich predpokladanú dĺžku trvania
 • Metóda: CAWI (Computer-assisted Web-interviewing)
 • Omnibus prostredníctvom MNForce panelu
 • Počet respondentov: n = 1.000
 • Počet otázok: cca 3 – štandardne napríklad:

Ako často kupujete (daný výrobok) / resp. využívate danú službu?

V porovnaní s obdobím spred koronakrízy, kupujete tento výrobok/službu častejšie, rovnako, menej často?

(Ako je pravdepodobné, že) budete tento výrobok/službu kupovať aj naďalej?

Poznámka: Do prieskumu však možno zaradiť ľubovoľné otázky, ktoré vás zaujímajú; počet otázok nie je obmedzený na 3, môže ich byť aj viac.

 

Timing

Cena

Celková cena za realizáciu prieskumu vo vyššie uvedenom rozsahu = 9.990,- EUR
(K cene je potrebné pripočítať zákonom stanovenú 20% DPH)

 

Cena zahŕňa:

 • nastavenie a customizácia prieskumu – t.j. poradenstvo a pomoc pri formulácií otázok
 • vypracovanie osnovy moderovanej diskusie (s otázkami, ktoré vás zaujímajú)
 • regrutácia participantov prostredníctvom Facebook reklamy
 • zabezpečenie zberu empirického materiálu od 30 účastníkov prieskumu
 • spracovanie empirického materiálu a jeho vyhodnotenie
 • honoráre účastníkov prieskumu 
 • výpočet Share of Search, resp. metrika kľúčových slov, ktoré vás zaujímajú
 • vypracovanie najvhodnejších otázok do omnibusu, relevantných k téme, ktorá vás zaujíma
 • štatistická analýza dát
 • interpretácia zistení a vypracovanie záverečnej správy
 • prezentácia výsledkov

Online nakupovanie. Koronakríza naučila mnohých spotrebiteľov nakupovať online; pre viacerých z nich je to celkom nová skúse-nosť. Ľudia začali vo väčšom nakupovať online elektroniku, koz-metiku, športové potreby, víno a časť z nich dokonca aj potraviny.

Q: Ktoré produkty spotrebitelia osta-nú nakupovať online aj po skončení pandémie? A u ktorých produktov sa vrátia do kamenných predajní?

 

 One-stop-shopping. Spotrebitelia si zvykli nakupovať skôr  v jed-nom veľkom, všeobecnom obchode, kde nakúpia kompletne všet-ko, než vo viacerých menších, špecializovaných obchodoch – a týka sa to aj online nákupov.

Q: Akú šancu majú špecializované  e-shopy a obchody? Čím môžu za-ujať zákazníkov?

 

Onô, slovenskô. Spotrebitelia deklarujú záujem o slovenské vý-robky, reťazce sa predháňajú v tom, kto má väčší podiel takýchto výrobkoch na pultoch predajní. Počas koronakrízy sa objavilo via-cero iniciatív a výziev na podporu kupovania slovenských výrobkov.

Q: Kupujú spotrebitelia naozaj slo-venské výrobky vo zvýšenej miere? Čo je hlavnou motiváciou? Je to patriotizmus, solidarita, nižšia cena, pocit vyššej kvality, … ?

 

Donáška jedla. V lete 2020 udávalo 23% Slovákov, že si počas koronakrízy zvykli na donášku jedla domov. Celosvetové priesku-my reportujú, že väčšina týchto nových zákazníkov si bude chcieť takýto spôsob doručenia jedla ponechať aj po skončení krízovej situácie.

Q:Aký bude pomer medzi donáš-kou jedla, návštevou reštaurácie a domácou prípravou jedla po skon-čení koronakrízy? Aké psychologic-ké motívy sú za tým?

 

Bio-Eko. Obavy o životné prostredie má 70% Slovákov. Čoraz viac ľudí triedi odpad, namiesto igelitových si pri nákupoch pýtajú papierové tašky, podporujú vykupovanie PET fliaš, oblečenie kupujú v sešcond hande.

Q:Akú rolu v nákupnom správaní zohráva ekologické povedomie? Je stále ešte len v deklaratívnej polo-he, alebo ho už spotrebitelia pri nakupovaní naozaj zohľadňujú?

 

Healthcare as selfcare. Súčasná pandémia zosilnela trend starostlivosti o svoje zdravie a zovňajšok; dôležitejším sa stalo „byť zdravý“, než „byť štíhly“. Spotrebitelia začali viac kupovať zdravé potraviny, výživové doplnky a vitamíny – všetko, čo posilňuje imunitu

Q: Možno postupom čau očakávať presun od imunity ku kráse? Ostanú spotrebitelia vo veľkom nakupovať výživové doplnky a vitamíny, alebo sa ich predaj po skončení korona-krízy utlmí?

 

Active life. V dôsledku zavretých fitness centier sa populárnymi stali rýchla chôdza, turistika, beh, cyklistika, ale aj cvičenie doma či online joga. Smart watchies či wearables aplikácie na meranie počtu krokov, prejdených kilometrov a spálených kalórií sa stávajú samozrejmosťou.

Q: Je pravdepodobné, že počas pandémie narástol podiel ľudí s ak-tívnym prístupom k životu. Čo je ich hlavným motívom? Zostanú pri tom-to aktívnom životnom štýle, alebo sa vrátia k pasívnemu tráveniu voľného času?

 

Netflix a tí druhí. Netflix počas pandémie získal celosvetovo
38 mil. nových zákazníkov. Na Slovensku mal v roku 2019 vyše 30 tis. predplatiteľov, v súčasnosti sa odhaduje ich počet na cca 60 – 70 tis. A sú tu aj druhí: HBO GO, Amazon prime vide, Disney+, … a ďalší.

Q:  Mnohí ľudia majú pocit, že
na Netflixe už videli všetko. Aké ďal-šie nové formy trávenia voľného ča-su na Slovensku kryštalizujú? Aký to bude mať dopad na reklamný biznis?

 

Ďalší trend?

Q: Aké otázky v tejto súvislosti napadajú Vám?